Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Jsme společnost Fairy Tailors s.r.o., Distomonská 133, Lidice, Česká republika, IČ: 24153320, která provozuje webové stránky www.fairytailors.cz a www.fairyworkshop.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tedy určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na nás budete chtít kdykoliv obrátit, můžete tak učinit na e-mailové adrese info@fairytailors.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účely zpracování

Osobní údaje, které nám svěříte, zpracováváme z těchto důvodů:

 • vyřízení dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního webového formuláře v rozsahu jméno, příjmení, email a text Vaší zprávy
 • monitorování Vaší návštěvy webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru
 • shromažďování údajů o potenciálních klientech a jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení
 • registrace a zasílání newsletteru (zasílání obchodních sdělení) prostřednictvím e-mailu

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Přehled o využití cookies najdete v samostatném dokumentu.

Právní základy zpracování

Ve Fairy Tailors s.r.o. zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, jejich neoprávněnému přenosu nebo neoprávněnému zpracování. Veškeré osoby, které s osobními údaji přijdou do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Předávání a zpřístupňování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci společnosti Fairy Tailors s.r.o. a její spolupracovníci. Pro zajištění dalších zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

Facebook – Facebook Pixel
LinkedIn
Twitter
Google – Google Analytics
Imper – Leady a Merk

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme dbát na to, aby úroveň zabezpečení osobních dat nebyla nijak ohrožena a budeme Vás o tom informovat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-​mailové adresy info@fairytailors.cz.

Máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat  je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

V případě, že byste potřeboval(a) ke zpracování osobních údajů naší společností více informací, obraťte se na nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy info@fairytailors.cz.

Volejte řediteli